CAS anunță contractarea furnizorilor de servicii medicale

1

Casa de Asigurari de Sanatate Gorj anunţă demararea perioadei de contractare, pentru anul 2023, cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale.
În acest sens in perioada de 13.06.2023-16.06.2023, toți furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale sunt așteptați să depună sau să transmită în format electronic, asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului, cererile de intrare în relație contractuală, însoțite de documentele prevăzute de legislația în vigoare.
Nu vor fi acceptate la contractare cererile care nu sunt însoțite de toate documentele prevăzute de legislatia în vigoare și nu sunt asumate prin semnatura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului.

În cazul în care furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, transmit cererile însoţite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii și negocierii contractelor/actelor adiționale, la alt termen decât cel comunicat mai sus și nu participă la negocierea și încheierea contractelor la termenele stabilite de CAS Gorj, aceștia nu vor mai desfăşura activitate în sistemul de asigurări sociale de sănătate până la termenul următor de contractare, cu exceptia situatiilor ce constituie cazuri de forță majoră, confirmate de autoritatea publică competentă,
potrivit legii, și notificate de îndată casei de asigurări de sănătate, respectiv Casei Naționale de Asigurari de Sănătate.
În data de 19.06.2023 se va afişa lista furnizorilor pe domenii de asistentă
medicală care îndeplinesc conditiile de eligibilitate în vederea contractării pentru anul
2023, precum și lista furnizorilor respinși la contractare, cu detalierea exactă a
motivelor pentru care au fost respinși, furnizorii având posibilitatea să le conteste în
termen de 24 de ore de la afișare.
Contestaţiile vor fl soluționate de către comisia desemnată în acest scop, iar rezultatele
contestatiilor vor fi afișate la sediul CAS Gorj, în data 21.06.2023.
Termenul limită de încheiere a contractelor este 30 iunie 2023.
Litigiile născute în legatură cu încheierea contractelor vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.
Litigiile nesoluționate sunt de competența Comisiei de Arbitraj sau, după caz, a instanţelor de judecată.
Informații detaliate privind contractarea si documentele care trebuie transmise în format
electronic se pot obține la sediul CAS Gorj (telefon 0253.223.940/ 0253.223.950) sau accesand site-ul www.casan.ro/casgorj.
Furnizorii sunt rugaţi să acceseze permanent site-ul CAS Gorj pentru a fi la curent cu toate informaţiile necesare, ce vor fi actualizate zilnic.